Rigid og lite treffsikker kjøretest

FrP er opptatt av trafikksikkerhet. Vi mener at alle som har førerkort skal være skikket til å kjøre. Likevel ønsker vi å gjøre som våre naboland og fjerne den kognitive testen for eldre sjåfører. Den mener vi skaper unødvendig bekymring, mer byråkrati og større arbeidspress på fastlegene, samtidig som den ikke er treffsikker.

Alle aldergrupper er representert i ulykkesstatistikken, de yngste er overrepresentert. Alle kan gjøre feil eller fatte dårlige beslutninger, uavhengig av alderen deres. Sjåførens medisinske tilstand er viktigere enn vedkommendes alder. Danmark har skjønt dette. De har sluttet å teste folk basert på alderen deres, og gått over til et system der alle skal gjennom samme test hvert 15. år. I Sverige testes alle sjåfører hvert tiende år.

Å teste alle vil ta vekk de aldersdiskriminerende elementene ved dagens praksis. Samtidig får man et sikrere trafikkbilde, hvor utrygge sjåfører kan miste førerkortet på bakgrunn av deres medisinske tilstand. Jeg sier ikke at vi skal gå over til samme system, men at det finnes gode løsninger i andre land vi kan la oss inspirere av. Felles for Sverige og Danmark er at de har gjort forenklinger i systemet, og er mer opptatt av å luke ut de som ikke er skikket til å kjøre bil, enn sjåførens alder.

Enkelte er redde for at det å fjerne den kognitive testen vil føre med seg at sjåfører med demens får beholde kjørekortet. Det er ikke tilfellet. Trygg Trafikk viser til at eldre som er involvert i trafikkulykker gjerne er det på grunn av tregere reaksjonsevne, svekket syn og dårligere evne til å observere trafikkbildet. Det skal vi ta på alvor. Men, en vanlig helsesjekk vil kunne avdekke om du har godt nok syn og motoriske ferdigheter til å føre bil. En lege vil også på en slik helsesjekk raskt kunne danne seg et bilde om du er kognitivt skikket til å kjøre bil. Mener legen det kan være grunn til å tro at du ikke lenger er kognitivt skikket, skal dette undersøkes. Dette kan gjøres uten at man blir bedt om å si hvilket nummer bokstaven K er i alfabetet, eller tegne en klokke.

Det er ikke en menneskerett å kjøre bil, men jeg tror alle kan være enige om at de som mister retten til å kjøre skal oppleve vedtaket som rettferdig, og at det er fattet på riktig grunnlag.

Den kognitive testen oppfattes av mange eldre som en tilleggsbelastning og dagens testregime har ført til at en rekke eldre har mistet førerkortet på tvilsomt grunnlag. Det er derfor jeg forventer at regjeringen sørger for å fjerne denne delen av testen. Det er bred politisk enighet om at dagens testsystem er for stivbent.

FrP er på ingen måte alene om å mene dette. Fagsjef for trafikktrening i NAF, Morten Fransrund, har sagt at helseattestordningen kan føre til at mange får inndratt førerkortet på feil grunnlag. Han mener testen har vist seg å være nytteløs.

For eldre mennesker, spesielt i distriktene, er det å kjøre bil for å komme seg til butikken eller besøke venner og kjente helt avgjørende for livskvaliteten. At man må inn annethvert år for å gjennomgå en «IQ-test», som sier lite eller ingenting om dine kjøreferdigheter, tror jeg oppleves som svært stressende for mange.

Vi må slutte å plage de eldre unødvendig.